Thursday, April 10, 2008

கடவுளின் துகளைத் தேடி பூமியை அழிக்கப் போகின்றனரா...?!2003 இல் இருந்து சுவிஸ் மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டு எல்லையை ஒட்டி நிலத்துக்கு கீழே 50 தொடக்கம் 175 மீற்றர்கள் ஆழத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் Large Hadron Collider (LHC)எனும் வட்ட வடிவ 27 கிலோமீற்றர்கள் சுற்றளவுள்ள கால்வாயில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் கட்டமைப்பில் நடத்தப்படவிருக்கும் கடவுளின் துகளைக் கண்டறியும் பரிசோதனையின் வாயிலாக பூமிக்கு ஆபத்து நேரலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது..!

இந்தக் கால்வாயில் அமைந்துள்ள குழாய்களில் ஒளியின் வேகத்தில் அணுக்கருவில் உள்ள புரோத்தன் எனும் துணிக்கைகள் எதிர் எதிரான திசைகளில் செலுத்தி மோதிவிக்கப்படவுள்ளன. இவ்வாறு மோதும் துணிக்கைகளில் இருந்து புறப்படும் திணிவற்ற கூறுகளில் இருந்து திணிவுகள் தோன்றுவதை அவதானிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அகிலத்தில் எவ்வாறு திணிவற்ற கூறுகளில் இருந்து திணிவுள்ள கூறுகள் தோன்றுகின்றன என்பதை விளக்க, விளங்க உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும் இவ்வாய்வு பரிசோதனை ரீதியாக நிரூபிக்கப்படாத கொள்கைகளின் அடிப்படையில் எழுப்பட்டுள்ள கணிப்பீடுகளைக் கொண்டும் செய்யப்பட இருப்பதால்.. ஆய்வின் விளைவுகள் எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட விபரீதமாகி.. அங்கு Micro Black Holes தோன்றி அதிலிருந்து கொஸ்மிக் துகள்கள் எமது பூமியை விட்டு உச்ச வேகத்தில் நகர்ந்து செல்லும் போது பூமிக்குப் பாதிப்போ அல்லது அழிவோ வந்து விடலாம் என்ற அச்சங்களும் எழுந்துள்ளன. எனினும் விஞ்ஞானிகளில் ஒரு சாரார் இதற்கான சந்தர்ப்பத்தை நிராகரிக்க முயல்கின்றனர்.!

கடவுளின் துகளைக் கண்டறிவதற்கான பரிசோதனை அமைப்புக்கள் வரும் ஜூன் திங்களில் இருந்து செயற்பட ஆரம்பிக்க உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது..!

'God particle' expected to be found soon'

By ALEXANDER G. HIGGINS, Associated Press Writer

GENEVA - The father of a theoretical subatomic particle dubbed "the God particle" says he's almost sure it will be confirmed in the next year in a race between powerful research equipment in the United States and Europe.

British physicist Peter Higgs, who more than 40 years ago postulated the existence of the particle in the makeup of the atom, said is visit to a new accelerator in Geneva last weekend encouraged him that the Higgs boson will soon be seen.

The $2 billion Large Hadron Collider, under construction since 2003, is expected to start operating by June at the European Laboratory for Particle Physics (known as CERN).

---------------

Safety concerns

This article or section is in need of attention from an expert on the subject.
Please help recruit one or improve this article yourself. See the talk page for details.

Concerns have been raised that performing collisions at previously unexplored energies might unleash new and disastrous phenomena. These include the production of micro black holes, and strangelets. Such issues were raised in connection with the RHIC accelerator, both in the media[14][15] and in the scientific community;[16] however, after detailed studies, scientists reached such conclusions as "beyond reasonable doubt, heavy-ion experiments at RHIC will not endanger our planet"[17] and that there is "powerful empirical evidence against the possibility of dangerous strangelet production."[18]

One simple argument against such fears is that collisions at these energies (and higher) have been happening in nature for billions of years apparently without hazardous effects, as ultra-high-energy cosmic rays impact Earth's atmosphere and other bodies in the universe.[19] A concern against this cosmic-ray argument is that, if dangerous strangelets or micro black holes were created at LHC, a proportion would have less than the Earth's escape velocity (of 11.2km/s), and therefore would be captured by the Earth's gravitational field, whereas those created by high-energy cosmic rays would leave the planet at high speed, due to the laws of conservation of momentum at relativistic speeds[citation needed].

CERN's review concludes, after detailed analysis, that "there is no basis for any conceivable threat" from strangelets, black holes, or monopoles.[20][21] However, the concern about the verity of Hawking radiation was not addressed, and another study was commissioned by CERN in 2007 for publication on CERN's web-site by the end of 2007.[citation needed]

The risk of a doomsday scenario was indicated by Sir Martin Rees, with respect to the RHIC, as being a one in fifty million chance,[22] and by Professor Frank Close, with regards to (dangerous) strangelets, that 'the chance of this happening is like you winning the major prize on the lottery 3 weeks in succession; the problem is that people believe it is possible to win the lottery 3 weeks in succession'.[23] Accurate assessments of these risks are impossible due to the currently incomplete, or even hypothetically flawed, standard model of particle physics (see also a list of unsolved problems in physics).

Micro Black Holes

Although the Standard Model of particle physics predicts that LHC energies are far too low to create black holes, some extensions of the Standard Model posit the existence of extra spatial dimensions, in which it would be possible to create micro black holes at the LHC[24][25][26] at a rate on the order of one per second. According to the standard calculations these are harmless because they would quickly decay by Hawking radiation. The concern from opposing civil society movements[27] is that, among other disputed factors, Hawking radiation (which is still debated[28]) is not yet an experimentally-tested or naturally observed phenomenon. Thus, the above mentioned opponents to LHC consider that micro black holes produced in a terrestrial laboratory might not decay as rapidly as calculated, or might even not be prone to decay and, if unable to rapidly evaporate, they could start interacting, grow larger and potentially be disastrous to Earth itself.[29]

Strangelets

Main article: Strangelet

Strangelets are a hypothetical form of strange matter that contains roughly equal numbers of up, down, and strange quarks and are more stable than ordinary nuclei. If strangelets can actually exist, and if they were produced at LHC, they could conceivably initiate a runaway fusion process (reminiscent of the fictional ice-nine) in which all the nuclei in the planet were converted to strange matter, similar to a strange star.

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

மேலதிக தகவல் - 1

மேலதிக தகவல் - 2

Labels:

பதிந்தது <-குருவிகள்-> at 12:10 pm

1 மறுமொழிகள்:

Anonymous Anonymous விளம்பியவை...

பூமிக்கு இந்த மனிதனால் எத்தனை வகை ஆபத்துக்கள்??? மனிதரைத்தான் நிம்மதியா வாழ விடவில்லை என்றால் பூமியையுமா?

Thu Apr 10, 09:16:00 pm BST  

Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு மேலதிக தொடுப்புச் செய்ய:

Create a Link

<<முகப்புக்குச் செல்க